Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra den seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Uddrag af ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2018

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og protokolfører
 • Beretning og driftsregnskab med tilhørende status for det forløbne år
 • Drifts og likviditetsbudget for det kommende år.
 • Valg til bestyrelse. På valg er Jan Sørensen, Thomas Rasmussen og som suppleant Ida Dyhr.
  Alle tre modtager Genvalg
 • Valg revisorer, Ole Rademacher og Jesper Rasmussen Begge modtager genvalg.
 • Indkomne forslag (ingen)
 • Eventuelt(under dette punkt kan der drøftes, men intet besluttes)

Jørgen Høeg Pedersen blev valgt som dirigent og Rasmus Calmann blev valgt som protokolfører

Formanden aflagde beretning om året der er gået og om ny lov omkring vandprøvetagning.

Kassereren fremlagde regnskab og gennemgik det, 2016 svigtende indtægter og lave priser gjorde at vi hævede priserne og det giver sig til udtryk i regnskabet som et fornuftigt overskud, vi nu kan bruge til vedligehold/ renovering af vores anlæg.

Ligeledes beretter kassereren at økonomien generelt er god.

Beretning, status og Driftsregnskabet enstemmigt godkendt.

Jan sørensen fremlagde budgettet for 2018 samt Takstblad som vi har jo vedtaget sidste år, men da vi tidligere på den ekstraordinere generalforsamling vedtog vedtægtsændringer så skal vi nu tage stilling til budgettet for indeværende år

Yder mere kunne kassereren berette at vi stadigvæk tjener penge på forsinkede aflæsninger og indbetalinger.

Aflæsningsdatoen rykkes til 15 december.

Budget og Taktsblad for 2018 blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen:
På valg fra bestyrelsen var Jan Sørensen, Thomas Rasmussen og som suppleant Ida Dyhr. Alle tre modtog genvalg.

Den nye bestyrelse er:

Lars Gebhard Vogel (formand)
Rasmus Calmann
Sune Johnsen
Thomas Rasmussen
Jan Sørensen (Kasser)

Suppleanter:

Ida Dyhr
Jesper Stenbæk

Ole Rademacher og Jesper Rasmussen blev genvalgt.

Du kan læse det fulde referat her.

 

Uddrag af ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
 2. Afstemning om skift til AMBA

Jørgen Høeg Pedersen blev valgt som dirigent, Rasmus Calmann blev valgt som protokolfører og Inger-Lis og Ida Dyhr blev valgt som stemmetællere.

Kasseren giver et kort resume, omkring hele grundlaget omkring omdannelse fra I/S til Amba.

Vedtægterne er i overensstemmelse med udkastet og der var ingen spørgsmål.

Forslaget vedtaget blev vedtaget.

Du kan læse det fulde referat her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
torsdag den 27. april 2017

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Fremmødt 29 medlemmer, repræsenterende 29 stemmer.

Jørgen Høeg Pedersen blev valgt som dirigent og Rasmus Calmann blev valgt som protokolfører.

Lars Gebhard aflagde beretning omkring året der er gået.

Jan Sørensen kasserer fremlagde regnskab og gennemgik det, svigtende indtægter og lave priser er grunden til det negative resultat for året. 

Beretning, status og Driftsregnskabet enstemmigt godkendt. 

Drifts og likviditetsbudget for det kommende år.

Jan sørensen. gennemgik budgettet for 2018 og berettede at regnskabets udformning vil blive ændret grundet nye regler og love samt ny kasserer.

Vi opfordrer til at vandregningen betales til tiden. Vi har også fået nyt økonomisystem (Economic). 

Der indføres et gebyr på ejerskifte på 330.- kr ellers bibeholdes priserne fra 2017.  

Budget for 2018 blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Lars Gebhard Vogel (formand) 
Rasmus Calmann
Sune Johnsen
Thomas Rasmussen 
Jan Sørensen (Kasser)

Suppleanter :
Ida Dyhr
Jesper Stenbæk

Ole Rademacher og Jesper Rasmussen blev genvalgt som revisorer.

Indkomne forslag:
Der er stillet forslag om omlægning til AMBA, hvor vi kun hæfter for egen andel. I dag hæfter vi solidarisk, hvilket vil sige at hvis der er nogen der ikke kan betale, så betaler vi andre. 

Det er vedtaget at:

 • Budget for det kommende år rettes til indeværende år
 • Bestyrelsen arbejder videre på Amba
 • Der skal skrives nye vedtægter inkl. begrundelse som så husstands omdeles
 • Der skal afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger, der skal indkaldes til begge

Du kan læse det fulde referat her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 i Kr. Såby Forsamlingshus.

Fremmødt var 26 medlemmer, repræsenterende 26 stemmer.
Jørgen Høeg Pedersen blev valgt som dirigent og Rasmus Calmann blev valgt som protokolfører.

Lars Gebhard aflagde beretning omkring året der er gået.

Hasse Larsen kasserer fremlagde regnskabet. 
Beretning, status og Driftsregnskabet enstemmigt godkendt.

Hasse L. gennemgik budgettet for 2017 med stigning på kontingent på 200,00 kr og en vandprisstigning på 3,00 kr pr. m3.

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Budget for 2017 med ændringer blev vedtaget.

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud:
Lars Gebhard Vogel (formand)
Rasmus Calmann
Niels Hansen
Thomas Rasmussen
Jan Sørensen

Suppleanter:
Ida Dyhr
Boas Pedersen

Ole Rademacher og Jesper Rasmussen blev genvalgt som revisorer.

Du kan læse det fulde referat her.